Obchodní podmínky

Základní pojmy a ustanovení

Obchodní podmínky definují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Platnost těchto obchodních podmínek se vztahuje pro díla objednaná prostřednictvím webové stránky www.mojepodklady.cz, prostřednictvím e-mailu info@mojepodklady.cz a e-mailu mojepodklady@email.cz. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky.

Dodavatelem díla je Ondřej Bartončík, IČO: 02579120, evidující úřad: Městský úřad Luhačovice. Zákazníkem je objednavatel díla. Dodavatel poskytuje různé služby v podobě zpracování textových informačních materiálů a podkladů majících elektronickou podobu. Účelem materiálů a podkladů je navýšení informovanosti zákazníka o daném tématu.

Pojem smlouva vyjadřuje uzavření právního vztahu prostřednictvím odeslání objednávky (přes webové stránky www.mojepodklady.cz, prostřednictvím e-mailu info@mojepodklady.cz a e-mailu mojepodklady@email.cz). Smlouva je uzavřena připsáním zálohy na zpracování podkladů na bankovní účet dodavatele. Pokud zákazník nesouhlasí s těmito obchodními podmínkami, nedochází k uzavření smlouvy.

Odesláním platby na bankovní účet dává zákazník svůj souhlas s obchodními podmínkami.

Ochrana osobních údajů, obchodní tajemství

Veškeré údaje o zákazníkovi, zakázce a objednávce jsou předmětem obchodního tajemství a nesmí být sdělené třetím stranám. To platí jak pro zákazníka, tak i pro dodavatele. Zákazník předává osobní údaje ve formě e-mailové adresy. Dodavatel smí údaje využít pouze pro účely fakturace.

Cena díla

Ceny za dílo se stanovují individuálně po prozkoumání specifických požadavků zákazníka. Základní cenovou jednotkou je platba za normostranu čistého textu (1 800 znaků). Cena je smluvní a konečná – v platnost vstupuje po odsouhlasení zákazníkem.

Proces zpracování díla

Objednání díla probíhá přes webové stránky www.mojepodklady.cz – formulář odeslání poptávky/objednávky, prostřednictvím e-mailu info@mojepodklady.cz a e-mailu mojepodklady@email.cz).

V objednávce musí zákazník uvést informace o tématu odborného textu (podkladů), jeho rozsahu (počet normo stran) a termínu zpracování a svůj e-mailový kontakt. Na základě těchto údajů dodavatel do 24 vytvoří cenovou nabídku. Termín, rozsah a téma podkladů může být po vzájemné domluvě mezi dodavatelem a zákazníkem pozměněno. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky.

Zákazník má nárok na obdržení ukázky podkladů, která je zdarma.

Dodavatel se zavazuje dodržet termín zpracování díla, pokud nedošlo k prodlení ze strany zákazníka (opožděná platba za dílo, čekání na odpověď na dotaz dodavatele apod.)

Dodavatel je povinen zhotovit dílo tak, aby se výrazně neodlišovalo od specifikace objednávky zákazníka. Formální podoba díla (použité písmo, jeho velikost, styl nadpisů apod.) je dána interními směrnice dodavatele. Jedna strana textu odpovídá počtu znaků 1 800 (včetně znaků, které jsou součástí tabulek, obrázků, grafů, schémat). Do konečného počtu stran se započítává pouze čistý text – bez povinných náležitostí typu obsah, seznam použité literatury, seznam obrázků a tabulky a přílohy.

Pokud počet stran díla převyšuje 5 normostran, tak může zákazník zaplatit nejprve zálohu ve výši 40 % z ceny díla. Za úhradu této zálohy má zákazník právo na 50 % z celkového počtu stran díla (dále jen první část podkladů). Do první části podkladů se započítává i počet stran ukázky, kterou zákazník obdržel zdarma. Zbývající část ceny díla zákazník doplatí podle domluvy. Zákazník může po obdržení první části podkladů odstoupit od další spolupráce. V takovém případě ovšem zaniká jeho nárok na vrácení již zaplacené platby. V případě, že chce zákazník odstoupit od další spolupráce a nebylo započato zpracování díla, tak zákazník obdrží zpětnou platbu v plné výši.

V průběhu celého procesu zpracování podkladů může zákazník vznášet připomínky k jejich kvalitě a zároveň i požadavky na různé úpravy podle vlastního uvážení. Pokud dodavatel shledá jejich oprávněnost, tak je povinen bezodkladně provést patřičné úpravy podle požadavků zákazníka.

Zhotovené dílo musí být originální, tzn. že neobsahuje okopírované větší části textu (více než 5 %) a všechny zdroje využité při zpracování podkladů jsou řádně citované.

Zákazník je po potvrzení objednávky povinen uhradit smluvní cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet: 670100-2211203683/6210 MBANK, BRE BANK. Platba může být provedena i prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

Při platbě musí zákazník uvést variabilní symbol pro snadnější identifikaci platby. Variabilním symbolem je číslo objednávky.

Předání díla

Zákazník obdrží dílo pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce (nebo na e-mailovou adresu, kterou používal pro komunikaci s dodavatelem). Dílo je dodáno ve formátu Microsoft Word (.doc nebo .docx). Pokud zákazník dílo ve sjednaném termínu neobdržel, je povinen neprodleně kontaktovat dodavatele. Dílo je dodáno dnem odeslání e-mailu s přílohou (dílem) ze strany dodavatele. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za případy, kdy vzniklo zdržení z důvodu špatného technického stavu e-mailové schránky zákazníka.

Převzetím zaplaceného díla přechází na zákazníka pouze práva majetková, nikoliv práva autorská. Této skutečnosti si je zákazník vědom při potvrzení objednávky a odsouhlasení těchto obchodních podmínek.

Reklamace a záruka

Zákazník má právo provést reklamaci díla ve lhůtě 24 měsíců od dodání hotové verze podkladů. Reklamace se provádí odesláním elektronické pošty na adresu: info@mojepodklady.cz Elektronickou cestou zákazník sdělí svoje připomínky k dílu a požadovaný termín úpravy díla. Konkrétní připomínky musí být v souladu s objednávkou zákazníka (na základě, které bylo dílo zpracováno). Dodavatel v termínu 48 hodin rozhodne o uznání nebo zamítnutí reklamace. Pokud je reklamace odmítnuta, zákazník nemá žádné právo odvolání se nebo vznesení finančních či jiných požadavků vůči dodavateli.

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ode dne 1. 2. 2014. Dodavatel si vyhrazuje právo na jejich změnu, která případně vstoupí v platnost v den uveřejnění změněné verze na webových stránkách www.mojepodklady.cz

Dodavatel v žádném případě neposkytuje díla, která by mohl zákazník vydávat za svoje vlastní. Takové jednání je v rozporu s dobrými mravy a porušuje autorský zákon (autorem je zpracovatel a nikoliv zákazník). Dodaná díla slouží pouze pro rozšíření přehledu zákazníka o dané problematice a nemohou nahradit jeho studijní nebo jiné povinnosti. Zákazník je plně povinen respektovat a dodržovat příslušná práva k jednotlivým dílům a dodržovat právní řád České republiky.

To znamená, že zákazník nesmí podklady vydávat za svoje autorské dílo.